Extra uitleg t.a.v. bewindvoering: (update: 20-08-2021).

Hieronder zal ik in het kort het traject uitleggen dat in het algemeen gevolgd wordt bij iemand die onder bewind komt te staan.

Aanleiding: in het algemeen moet er een aanleiding zijn om iemand onder bewind te stellen. In de regel kan iemands psychische gesteldheid aanleiding zijn, maar ook iemands uitgavenpatroon (en dus ook zijn schulden) kan aanleiding zijn om bewind aan te vragen. In de regel vraagt degene die onder bewind wil dit ook zelf aan, meestal ondersteunt door familie, vrienden en/of hulpverleners.

Start: het bewind start pas nadat het bewind is aangevraagd en de kantonrechter uitspraak heeft gedaan. Zonder uitspraak is er geen bewind. Al naar gelang de werkdruk van de rechtbank kunnen er een aantal weken verlopen tussen de aanvraag van het bewind, de zitting en vervolgens de uitspraak van het bewind. Als bewindvoerder begeleid ik dat proces, ik ga dus met u mee naar de zitting bij de rechtbank. U staat er niet alleen voor!

Stabilisatie: nadat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan kan het bewind van start gaan. In het kort is dit de periode waarin de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden in kaart worden gebracht. Als bewindvoerder zorg ik ervoor dat alle inkomsten op een beheerrekening terecht komen en dat daarvan de vaste lasten worden betaald. Stabiliteit is bereikt als van de inkomsten de vaste lasten kunnen worden betaald. Als daarnaast de eventuele schulden in kaart zijn gebracht en er aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er worden aangemeld bij een schuldhulpverlener. Daarnaast krijgt u een leefgeldrekening waarop uw leefgeld gestort wordt.

Als bewindvoerder ben ik niet de schuldregelaar. Dit misverstand duikt wel vaker op in de praktijk. Wel zorg ik ervoor dat uw dossier in gereedheid wordt gebracht zodat de schuldhulpverlener snel aan de slag kan met uw dossier.

In mijn werkgebied kennen we 2 partijen voor de schuldhulpverlening: Kredietbank Limburg (voor bijv. gemeente Sittard-Geleen) of Plangroep (voor bijv. gemeente Beek, Schinnen en Stein). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar www.kredietbanklimburg.nl of www.plangroep.nl. Ook kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met mij. Klik hier.

Gedurende de stabilisatieperiode worden al uw relaties aangeschreven om hun op de hoogte te stellen van het bewind. Dat geldt voor uw inkomsten, uitgaven, maar ook de schuldeisers. En ondanks het feit dat de groep schuldeisers wordt aangeschreven (inclusief incassobureau’s en deurwaarders) kan het gebeuren dat een deurwaarder toch nog bij u aan de deur komt. Raak niet in paniek, maar verwijs de deurwaarder naar uw bewindvoerder. Mocht een deurwaarder toch geld van u willen hebben, verwijs hem dan naar de bewindvoerder. Houd desnoods een kopie van de beschikking van het bewind (van de rechtbank) bij de hand en laat de deurwaarder dit lezen, dan weet de deurwaarder waar hij zich moet melden.

  • Post: doordat al uw relaties aangeschreven worden krijgt u steeds minder post omdat aan deze relaties gevraagd wordt om de post voortaan naar de bewindvoerder te sturen. Desondanks kunt u toch nog zelf post ontvangen. Stuur deze zoals afgesproken ongeopend door naar de bewindvoerder met behulp van de aan uw verstrekte stickers. Geopende post moet u opnieuw van een postzegel voorzien voordat u die opstuurt.
  • Leefgeld: zodra het bewind is gestart en de eerste inkomsten op de beheerrekening zijn ontvangen kan ik er leefgeld worden betaald. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van uw financiële situatie, de gezinssituatie, de woonsituatie, etc. Er is dus geen standaardbedrag waar je recht op zou hebben. Er is wel een beslagvrije voet die een bepaald minimuminkomen garandeert omdat op dat inkomen geen beslag mag worden gelegd.
  • Overigens wordt het leefgeld overgemaakt op de leefgeldrekening en die rekening is alleen maar bedoeld voor het leefgeld. Het leefgeld is bedoeld om de boodschappen van te doen. De leefgeldrekening is beschermd tegen incasso’s en er kan niet aan Internetbankieren worden gedaan. Het leefgeld wordt in de regel wekelijks gestort in principe op woensdag.

Schuldhulpregeling: als er schulden zijn die gesaneerd kunnen worden, dan zal de schuldhulpverlening dit oppakken. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. Vervolgens staan er 2 mogelijke trajecten open:

  • MSNP: in eerste instantie wordt dit geprobeerd om de schuldeisers te bewegen om een minnelijke regeling te accepteren, eventueel met een dwangakkoord
  • WSNP: in tweede instantie (als MSNP niet mogelijk is) kan worden geprobeerd via de kantonrechter een wettelijk saneringstraject te starten

Afsluiting: nadat het gehele traject doorlopen is en u voldoende zelfredzaamheid hebt om uw financiële belangen weer zelfstandig te behartigen is de tijd aangebroken om het bewind te beëindigen. Ook dit gaat weer langs de kantonrechter om dit te laten bekrachtigen.

Nog enkele begrippen:

Bankrekening: op dit moment hebt u nog een bankrekening. Nadat het bewind is gestart en de beheer- en leefgeldrekening zijn geopend komt het moment waarop de oude bankrekening(en) worden opgeheven. Inkomsten komen niet meer binnen op deze rekening, betalingen gaan niet meer van deze rekening, in feite is deze rekening overbodig. Vandaar dat deze wordt opgeheven. Een eventueel restsaldo zal worden overgeboekt naar uw beheerrekening.

Internet Bankieren: elke klant met een ABN rekening op 1 naam kan bij ons Internetbankieren, dat wil zeggen je hebt 24 uur per dag inzage in je eigen bankrekening. Uiteraard heb je daarvoor een app nodig en je bankpas en pincode. Daarnaast kennen we het systeem van een “Open” en “Gesloten” leefgeldrekening. Bij een “Open” leefgeldrekening kun je ook betalingen verrichten via Internetbankieren. Tevens zou je betalingen kunnen ontvangen, dat spreken wij echter af NIET te doen, in verband met de controles van de gemeente ten aanzien van de bijzondere bijstand. Bij een “Gesloten” leefgeldrekening kun je alleen maar meekijken. Afhankelijk van de situatie in een dossier bepalen we op individuele basis of een leefgeldrekening op “Open” wordt gezet.

Boodschappen: u krijgt in principe op woensdag het leefgeld. Alhoewel u met de pas van uw leefgeldrekening kunt pinnen bij de supermarkt, raad ik u aan om het geld cash te pinnen, zodat u gevoel krijgt voor geld. Op die manier wordt geld tastbaar en ziet u letterlijk hoeveel geld u uitgeeft aan de kassa.

Kinderbijslag: kinderbijslag is bedoeld waar het voor benoemd is: kosten van de kinderen. Kleding en schoenen voor de kinderen en eventueel andere voor de kinderen noodzakelijke spullen. Een belangrijke voorwaarde is echter dat u een sluitend budget hebt waaruit alle vaste lasten betaald kunnen worden. In uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat een deel van de kinderbijslag gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een stukje huurschuld in te lopen om een dreigende huisuitzetting te voorkomen.

Auto: mogelijk hebt u nu een auto en de prangende vraag is natuurlijk: kan ik die auto houden? Het heet immers niet voor niets de “Heilige koe”. Helaas is er geen standaard antwoord, maar wordt naar uw specifieke situatie gekeken. Kosten, noodzakelijkheid en ruimte in het budget zijn de gemene delers om te beslissen wat er moet gebeuren.

Houd ik inzicht in mijn eigen financiën: Als u overweg kunt met een computer kan ik voor u ook een klantlogin aanmaken. Middels een klantlogin kunt u inloggen in mijn systeem en hebt u inzicht in uw beheer en leefgeldrekening (met 1 werkdag vertraging). U weet dan precies wanneer het leefgeld op uw rekening staat. Hebt u behoefte aan deze klantlogin, neem dan contact met mij op.

Mocht de uitleg nog vragen oproepen, stuur dan een mail aan info@siemensmabewindvoering.nl met uw vragen en ik beantwoord die zo spoedig mogelijk.